Tin tức

Tổng hợp link download phần mềm Etabs, SAP2000, SAFE, CSiBridge (dành cho những khách hàng có bản quyền)


Nhằm mang tới khách hàng những dịch vụ tốt nhất. CIC trân trọng gửi tới quý khách hàng tổng hợp link download phần mềm SAP2000, ETABS, SAFECSiBridge... của hãng CSI. (Bộ cài phần mềm chỉ tác dụng đối với những khách hàng đã mua bản quyền các phần mềm của CSI)


Ngoài ra với những khách hàng chưa có bản quyền phần mềm của hãng CSI, có thể download bản dùng thử ở cuối bài viết này. 

 

CSI Bridge, Phần mềm tính toán kết cấu cầu SAP2000, CSI SAP, SAP2000 bản quyền, SAP2000 chính hãng
ETABS, CSI ETABS, ETABS bản quyền, ETABS chính hãng SAFE, CSI SAFE, SAFE bản quyền, SAFE chính hãng


Link download phần mềm bản quyền chính hãng CSI:

  TT Tên phần mềm Version Build OS License type Link download   Tính năng mới
Flagged: Starburst 1 CSiBridge 22 22.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 2 CSiBridge 21 21.2.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  3 CSiBridge 21 21.1.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  4 CSiBridge 21 21.0.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  5 CSiBridge 21 21.0.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  6 CSiBridge 21 21.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 7 CSiBridge 2017 19.2.2 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 8 CSiBridge 2017 19.2.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  9 CSiBridge 2017 19.2.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  10 CSiBridge 2017 19.2.1 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  11 CSiBridge 2017 19.2.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  12 CSiBridge 2017 19.2.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  13 CSiBridge 2017 19.1.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  14 CSiBridge 2017 19.1.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  15 CSiBridge 2017 19.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  16 CSiBridge 2017 19.0.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 17 CSiBridge 2016 18.2.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 18 CSiBridge 2016 18.2.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 19 CSiBridge 2015 17.3.0 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 20 CSiBridge 2014 16.1.0 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  21 CSiBridge 20 20.2.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download Requires v21 license Release Notes
Flagged: Starburst 22 CSiBridge 20 20.2.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 23 CSiBridge 20 20.2.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download Requires v20 license Release Notes
  24 CSiBridge 20 20.1.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  25 CSiBridge 20 20.1.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  26 CSiBridge 20 20.0.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  27 CSiBridge 20 20.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 28 CSiBridge 15 15.2.0 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 29 CSiCol 9 9.0.1 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 30 CSiCol 8 8.4.0 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 31 CSiDetail 18 18.1.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  32 CSiDetail 18 18.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 33 CSiPlant SS SS 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 34 CSiPlant 5 5.2.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  35 CSiPlant 5 5.1.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  36 CSiPlant 5 5.1.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  37 CSiPlant 5 5.1.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  38 CSiPlant 5 5.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 39 CSiXCAD 18 18.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 40 CSiXRevit 2020 2020.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 41 CSiXRevit 2019 2019.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 42 CSiXRevit 2018 2018.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 43 CSiXRevit 2017 2017.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 44 CSiXRevit 2016 2016.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 45 CSiXRevit 2016 2016.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 46 CSiXRevit 2015 2015.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 47 CSiXRevit 2014 2014.0 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 48 CSiXRevit 2013 2013.1 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 49 CSiXRevit 2012 2012.0 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 50 CSiXRevit 2011 2011.0 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download    
Flagged: Starburst 51 ETABS 9.5 9.7.4 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 52 ETABS 9 9.2.0 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 53 ETABS 8 8.5.7 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
  54 ETABS 2016 16.2.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download Requires v17 license, only 64-bit Release Notes
Flagged: Starburst 55 ETABS 2016 16.2.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 56 ETABS 2016 16.2.1 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  57 ETABS 2016 16.2.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  58 ETABS 2016 16.1.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  59 ETABS 2016 16.1.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  60 ETABS 2016 16.0.3 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  61 ETABS 2016 16.0.3 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  62 ETABS 2016 16.0.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  63 ETABS 2016 16.0.2 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  64 ETABS 2016 16.0.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  65 ETABS 2016 16.0.1 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  66 ETABS 2016 16.0.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  67 ETABS 2016 16.0.0 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  68 ETABS 2016 16.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 69 ETABS 2015 15.2.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 70 ETABS 2015 15.2.2 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 71 ETABS 2013 13.2.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 72 ETABS 2013 13.2.2 32-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 73 ETABS 18 18.1.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  74 ETABS 18 18.1.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  75 ETABS 18 18.0.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  76 ETABS 18 18.0.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  77 ETABS 18 18.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 78 ETABS 17 17.0.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  79 ETABS 17 17.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 80 Perform-3D 7 7.0.0 32-Bit or 64-Bit Standalone Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 81 Perform-3D 6 6.0.0 32-Bit or 64-Bit Standalone Installation Download    
Flagged: Starburst 82 Perform-3D 5 5.0.1 32-Bit or 64-Bit Standalone Installation Download    
Flagged: Starburst 83 Perform-3D 4 4.0.4 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 84 SAFE 8 8.2.0 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 85 SAFE 7.3 7.3.5 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 86 SAFE 7 7.0.2 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 87 SAFE 2016 16.0.2 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  88 SAFE 2016 16.0.1 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  89 SAFE 2016 16.0.0 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  90 SAFE 2014 14.2.1 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download Requires 2016 license  
Flagged: Starburst 91 SAFE 2014 14.2.0 32-Bit or 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 92 SAFE 12 12.3.2 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 93 SAP2000 9 9.2.0 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 94 SAP2000 8 8.3.8 32-Bit or 64-Bit Full DVD Installation Download    
Flagged: Starburst 95 SAP2000 22 22.0.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
Flagged: Starburst 96 SAP2000 22 22.0.0 64-Bit Student Installation Download Lic expires Jan 17, 2021 Release Notes
Flagged: Starburst 97 SAP2000 21 21.2.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  98 SAP2000 21 21.1.0 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  99 SAP2000 21 21.0.2 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes
  100 SAP2000 21 21.0.1 64-Bit Standalone / Network Installation Download   Release Notes

 

 

Link donwload Driver USB-Key: Download

Link download bản dùng thử: 


Download Link: ETABS v18 Evaluation Version
Download Link: SAP2000 v22 Evaluation Version
Download Link: SAFE 2016 Evaluation Version
Download Link: CSiBridge v22 Evaluation Version
Download Link: CSiCol v9 Evaluation Version
Download Link: CSi Plant v5 Evaluation Version


Với các phiên bản thấp hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Liên hệ support:

Công ty CP Công Nghệ Và Tư Vấn CIC
Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 02439746798 Hotline 085 999 9698
Webstie: www.consoft.vn Email:tuandinh@cic.com.vn


>>> Xem thêm:

Phần mềm PLAXIS
Phần mềm ADAPT   
   
Phần mềm dự toán ESCON 15 - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.

Hãng CSI phát hành phần mềm SAP2000 v22...
CIC tham gia Đào tạo về BIM 5D và quy trình tự động hoá bóc tách khối lượng, dự toán công trình cho hiệp hội nhà thầu...
Sau 1 năm mua lại PLAXIS BV (Hà Lan), Hãng phần mềm nổi tiếng thế gới BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED vừa cho ra mắt phần mềm PLAXIS 3D v20 Connect Edition hoàn toàn mới ...