Đào tạo

Type: PLAXIS dịch vụ tư vấn chuyên gia
Ngày: Working days
Địa điểm: Vietnam
Tổ chức: PLAXIS BV
Nội dung:
PLAXIS Expert Services là các dịch vụ tư vấn chuyên gia dành cho người sử dụng phần mềm. Mục đích của dịch vụ này là giúp khách hàng về bất kỳ vấn đề liên quan đến mô hình hóa, tối ưu hóa và cải thiện khả năng mô hình của người sử dụng.

Xem chi tiết

Type: ADAPT-Builder Webinar - Integration with Etabs - S
Ngày: Thursday, August 24, 2017 - 12pm PT
Địa điểm: Online
Tổ chức: Adapt Corp
Nội dung:
Join us for this free ADAPT educational webinar. This webinar is intended as an introduction to post-tensioned slab design using ADAPT-PTRC's Equivalent Frame Method solution and is ideal for beginners of PT slab design. The webinar will cover the following topics related to the software and its integrated design tools:

Xem chi tiết

Type: Advanced course
Ngày: 20/6/2017 - 24/06/2017
Địa điểm: Hà Nội
Tổ chức: Plaxis
Nội dung:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Xem chi tiết

August 15 - 2017
Type: Advanced course
Ngày: 20/6/2017 - 24/06/2017
Địa điểm: Hà Nội
Tổ chức: Plaxis
Nội dung:
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Xem chi tiết

August 15 - 2017
Type: Cố kết & Soft Soil Creep trong PLAXIS
Ngày: Thứ 3 ngày 5 tháng 12 năm 2017 Thời gian: 11:00 PM giờ Hà Nội
Địa điểm: Online training
Tổ chức: PLAXIS BV
Nội dung:
Khóa đào tạo ứng dụng thực tế phân tích cố kết và mô hình Soft Soil Creep trong PLAXIS và sẽ ứng dụng trong mô hình đập. Tính toán cố kết thường được tiến hành phân tích sự phát triển và giảm áp lực lỗ rỗng trong đất sét bão hòa theo thời gian.

Xem chi tiết

Type: PLAXIS 2D – Tied Back Excavation with Dewatering
Ngày: 06/02/2018
Địa điểm: Online training
Tổ chức: PLAXIS BV
Nội dung:
This online training will demonstrate the use of PLAXIS 2D (2D 2017.01) for the analysis of a tied back excavation with dewatering. The event should be considered as an introduction training and it is meant for geotechnical engineers with no experience or very limited one with PLAXIS 2D

Xem chi tiết

12 Next